Giới thiệu

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ tmProxtmProx là phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng được phát triển và thương mại hóa bởi Công ty TNHH Trung Minh, Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Công ty TNHH Tư vấn Marketing Việt Nam.

Phần mềm quản lý đào tạo có các chức năng:

  • Quản lý hệ thống tổ chức đào tạo, hồ sơ giảng viên, sinh viên, ngành nghề - khung chương trình đào tạo, học phần
  • Xử lý tác nghiệp và học vụ theo qui chế đào tạo tín chỉ: lập kế hoạch đào tạo các kỳ học, thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học phần, quản lý kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần, cập nhật điểm và đánh giá xử lý học vụ
  • Quản lý học phí và các chế độ của sinh viên, hỗ trợ thu học phí trực tiếp hoặc qua ngân hàng
  • Theo dõi hồ sơ sinh viên từ đầu vào đến khi tốt nghiệp, lưu trữ các hồ sơ nghỉ học, ngừng học và tốt nghiệp
  • In ấn các biểu mẫu, các loại bảng điểm

Hệ thống Quản lý đào tạo bao gồm 3 phiên bản: phần mềm quản lý trên mạng nội bộ,  website tương tác với sinh viên qua Internet, sổ tay giảng viên quản lý lớp học phần và lớp chủ nhiệm
Phần mềm Quản lý đào tạo sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2008 R2 trên Windows XP, Vista hoặc Windows 7, 8.
Phần mềm Quản lý đào tạo có thể sử dụng trên máy đơn, mạng LAN hoặc trực tuyến trên Internet

tmProx

Phần mềm Quản lý đào tạo dùng trong các trường đại học, cao đẳng theo mô hình tín chỉ.

Hệ thống có thể được tùy biến linh hoạt để ứng dụng trong quản lý đào tạo tại các trường dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và các hệ đào tạo tập trung hay không tập trung theo mô hình niên chế