Phần mềm

Quản lý đào tạo

Ứng dụng trong các trường đại học, cao đẳng theo mô hình đào tạo tín chỉ

Có thể tùy biến để áp dụng cho các trường dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và các hệ đào tạo tập trung hay không tập trung

Quản lý đào tạo tmProx

Hệ thống gồm 3 phân hệ chính: Phần mềm trên mạng nội bộ, Website dành cho sinh viên và phụ huynh, Phần mềm sổ tay giảng viên.

Phiên bản trên mạng nội bộ

phục vụ công tác quản lý đào tạo với các phân hệ: Danh mục dữ liệu, Tổ chức đào tạo, Tổ chức giảng dạy các kỳ học, Học phí, Đánh giá, Báo cáo, Lưu trữ, Bảo mật...

Website dành cho sinh viên

và phụ huynh quản lý hồ sơ sinh viên: thông tin cá nhân, quá trình học tập và học phí, đăng ký học phần các kỳ học, theo dõi các thông báo của phòng đào tạo và các giảng viên.

Phần mềm sổ tay giảng viên

hỗ trợ giảng viên quản lý lớp học phần do mình giảng dạy và lớp sinh hoạt do mình chủ nhiệm, hỗ trợ tổng hợp số liệu chuyên cần của các lớp học phần, của từng sinh viên...

Phiên bản trên mạng nội bộ

quản lý đào tạo trên mạng nội bộ
Phân hệ đánh giá: quản lý sinh viên học nhiều ngành, đánh giá kết quả học tập toàn khóa, quá trình tích lũy điểm, xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp, quản lý các chứng chỉ điều kiện, xét tốt nghiệp
Phân hệ báo cáo: bảng điểm giữa kỳ, cuối kỳ, chuyên cần, đồ án các lớp học phần; bảng điểm học tập và tích lũy của sinh viên, các mẫu thống kê...

Phục vụ công tác quản lý đào tạo

Danh mục dữ liệu: thông tin sinh viên phục vụ cho công tác đào tạo và công tác quản lý sinh viên; thông tin cán bộ giảng viên phục vụ cho công tác đào tạo, phân công giảng dạy, theo dõi giảng dạy và thanh toán tiền giờ
Phân hệ tổ chức đào tạo: hệ thống tổ chức nhà trường (khoa, khóa, lớp sinh hoạt), ngành nghề đào tạo, các học phần. khung chương trình đào tạo, các điều kiện ràng buộc học phần (song hành, học trước, tiên quyết)
Phân hệ tổ chức giảng dạy các kỳ học: lập kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học phần, quản lý các lớp học phần, theo dõi tiến độ đào tạo, quá trình học tập, kiểm tra và thi của sinh viên, quản lý điểm, tổng kết kỳ học, đánh giá kết quả và xử lý học vụ, xét học bổng
Phân hệ học phí: quản lý các khoản thu đối với sinh viên, chế độ miễn giảm, chi học bổng, quá trình thu học phí
Phân hệ lưu trữ: lưu trữ hồ sơ sinh viên tốt nghiệp, tạm ngưng học tập, thôi học
Phân hệ bảo mật: hệ thống bảo mật và phân quyền tác nghiệp, ghi nhật ký giám sát quá trình tác nghiệp của người dùng trong hệ thống
Tải về bản dùng thử

Website dành cho sinh viên và phụ huynh

Hỗ trợ đăng ký học phần các kỳ học và theo dõi thông tin học vụ cá nhân

quản lý đào tạo dành cho sinh viên và phụ huynh

Dành cho sinh viên và phụ huynh theo dõi hồ sơ sinh viên: thông tin cá nhân, quá trình học tập và học phí

quản lý đào tạo dành cho sinh viên đăng ký học phần

Đăng ký học phần các kỳ học, theo dõi các thông báo của phòng đào tạo và các giảng viên...

Phần mềm sổ tay giảng viên

hỗ trợ giảng viên quản lý lớp học phần do mình giảng dạy và lớp sinh hoạt do mình chủ nhiệm, hỗ trợ tổng hợp số liệu chuyên cần của các lớp học phần, của từng sinh viên

quản lý đào tạo sổ tay giảng viên

Hỗ trợ giảng viên

Quản lý lớp học phần do mình giảng dạy và lớp sinh hoạt do mình chủ nhiệm. Dữ liệu phần mềm được đồng bộ với cơ sở dữ liệu chính của trường
Đối với lớp học phần: quản lý bài tập, điểm danh, tính điểm chuyên cần, nhập điểm bài tập, kiểm tra giữa kỳ, thi cuối kỳ
Đối với lớp chủ nhiệm: cung cấp thông tin về sinh viên và kết quả học tập, học vụ các kỳ học, nhập điểm rèn luyện
Trong chế độ làm việc trực tuyến, phần mềm hỗ trợ tổng hợp số liệu chuyên cần của các lớp học phần, của từng sinh viên

Các chức năng chính

của Phần mềm Quản lý đào tạo tmProx

Quản lý danh mục

Toàn bộ hệ thống mã sử dụng trong phần mềm được phát sinh theo một qui tắc thống nhất, có thể in dưới dạng mã vạch nhằm tăng hiệu quả khai thác phần mềm

Người dùng có thể tùy chọn sử dụng hệ thống mã sinh viên do phần mềm phát sinh hay số thẻ sinh viên tự cấp theo qui tắc riêng (hoặc theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Danh mục hệ thống bao gồm các thông tin chuẩn phục vụ quản lý (dân tộc, tôn giáo, chễ độ miễn giảm, chức danh, học hàm học vị, ...); Chế độ thu học phí và miễn giảm

Danh mục địa phương dùng để quản lý quê quán sinh viên theo như danh mục địa phương của quy chế tuyển sinh Đại học và cao đẳng hằng năm.

quản lý hồ sơ đào tạo

Quản lý chương trình đào tạo

Quản lý học phần theo các khoa giảng dạy; Khung chương trình được tổ chức theo ngành trong các khoa đào tạo, được xây dựng trên cơ sở các học phần. Mỗi học phần được gán một công thức tính điểm riêng và có thể thiết lập được một cấu trúc bảng điểm riêng cho nó theo từng ngành, từng khoá học.

Cho phép tạo khung chương trình linh động cho từng ngành, từng khoá học. Cập nhật các môn thi tốt nghiệp vào khung chương trình tuỳ vào từng ngành, từng khoá học,...

Mỗi sinh viên có thể có một khối lượng học tập riêng tùy theo yêu cầu đào tạo, đặc biệt là các sinh viên khóa liên thông có thể được miễn học một số học phần, có điểm chuyển từ nơi khác đến

Mỗi ngành đào tạo có thể có nhiều khung chương trình áp dụng cho các khóa đào tạo khác nhau. Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá theo khung chương trình mà sinh viên đó theo học

quản lý danh mục đào tạo

Quản lý học phí

Quản lý học phí và các khoản thu khác của sinh viên. Chế độ thu được áp dụng tùy theo hình thức đào tạo, loại hình lớp

Chứng từ thu học phí theo dõi số tiền nộp cho mỗi học phần để xác định đủ điều kiện thi cho từng học phần

Thu và in biên lai trên phần mềm; hỗ trợ thu học phí qua tài khoản ngân hàng

Cho phép thống kê việc thu học phícác khoản thu khác theo sinh viên, theo học kỳ, theo từng ngày, theo từng khoảng thời gian trong kỳ,...

Xét các chế độ chính sách được miễn giảm học phí.

quản lý danh mục đào tạo

Hỗ trợ tác nghiệp

Hỗ trợ khả năng giao tiếp dữ liệu với các ứng dụng văn phòng khác (MS Word, Excel). Hỗ trợ khả năng cập nhật danh sách sinh viên các lớp sinh hoạt từ danh sách trúng tuyển đầu vào.

Khả năng tùy biến các bảng dữ liệu theo yêu cầu: sắp xếp dữ liệu, lọc, che ẩn các cột và các hàng, tìm kiếm thông tin nhanh

Hệ thống trợ giúp nhanh hỗ trợ thông tin về các cột dữ liệu, thông tin đến từng ô dữ liệu để có thông tin đầy đủ trong quá trình tác nghiệp, đặc biệt là trong quá trình xử lý kết quả học tập của sinh viên

Tùy biến cố định (lock) các cột trên các bảng dữ liệu đối với các bảng dữ liệu nhiều cột

Theo dõi tình trạng sử dụng phòng học hàng ngày, theo dõi lịch công tác cá nhân

Hỗ trợ người dùng gửi email, nhắn tin sms cho giảng viên, sinh viên

Lớp học phần, tính cán nhân hóa của quản lý đào tạo
quản lý danh mục đào tạo

Quản lý hồ sơ

Hệ thống tổ chức đào tạo được quản lý theo mô hình cây: trường - khoa – khóa học - lớp sinh hoạt.
Quản lý hồ sơ sinh viên, quá trình học tập và sinh hoạt ( bao gồm cả quản lý việc chuyển lớp, chuyển điểm của sinh viên trong quá trình học tập), kết quả học tập và các nhận xét, đánh giá.
Mỗi hồ sơ sinh viên được quản lý theo ngành đào tạo riêng và kết quả học tập được tính theo ngành đào tạo đó. Điều này tạo thuận lợi cho việc quản lý các lớp ghép hoặc sinh viên học nhiều ngành
Hồ sơ văn bằng, chứng chỉ đào tạo; Lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp, tạm ngừng học tập; Xét các chế độ chính sách cũng như xét khen thưởng kỷ luật của sinh viên
quản lý danh mục đào tạo, học vụ toàn khóa

Tổ chức đào tạo

Quản lý kế hoạch đào tạo từng kỳ, lập lớp học phần, theo dõi thời khóa biểu và tiến độ giảng dạy. Theo dõi kế hoạch kiểm tra, thi, cập nhật điểm

Tổ chức đăng ký qua website cho sinh viên và có thể đăng ký điều chỉnh thủ công trong phiên bản quản lý. Tổng hợp số liệu học phần, học phí mỗi kỳ của mỗi sinh viên

Quản lý các kỳ thi và thi tốt nghiệp: lọc danh sách sinh viên đủ điều kiện, phân phòng thi, nhập điểm thi theo danh sách thi

Quản lý điểm học tập, điểm rèn luyện của sinh viên trong toàn khoá học. Điểm thành phần các học phần được nhập theo cấu trúc đã xác lập trước, điểm tổng kết học phần được tính theo công thức của người dùng; Các điểm chuyển và miễn được nhập trực tiếp vào bảng điểm học tập của sinh viên

Điểm học tập có thể nhập song song giữa phòng đào tạo và khoa quản lý sinh viên theo lớp học phần hoặc lớp sinh hoạt; đối chiếu xác nhận điểm và khóa bảng điểm

Đánh giá kết quả học tập, xét học vụ từng kỳ; xét giao đồ án tốt nghiệp, xét tốt nghiệp

quản lý danh mục đào tạo

Quản trị hệ thống

Phần mềm Quản lý đào tạo tmProx áp dụng cơ chế bảo mật song song theo chức năng và theo đối tượng dữ liệu: Mỗi người dùng trong hệ thống được phép tác nghiệp theo chức năng được phân quyền theo đối tượng dữ liệu cụ thể cho khóa học cụ thể. Đối tượng dữ liệu cơ bản là lớp sinh hoạt và lớp học phần

Người quản trị có một loạt công cụ hỗ trợ trong việc quản lý dữ liệu, khóa an toàn dữ liệu

Các quyền làm việc gồm: xem, cập nhật, xóa, sao chép vào Windows Clipboard, in ấn. Ngoài phân quyền cho người dùng theo các menu chức năng, người quản trị có thể giới hạn bớt các quyền này

Hỗ trợ tác nghiệp với phần mềm quản lý đào tạo

Tính cá nhân hóa

Phần mềm có thể triển khai cho từng giảng viên: quản lý lớp học phần do mình phụ trách, quản lý lịch trình giảng dạy, điểm danh, theo dõi bài tập và đánh giá sinh viên trong quá trình học tập; hỗ trợ thông tin cho quản lý lớp chủ nhiệm

Quản lý kế hoạch cá nhân, thời khóa biểu giảng dạy, các lưu ý công tác và các trao đổi trên mạng

Các trường đã triển khai

Một hệ thống Ba lợi ích

Quản lý đào tạo tín chỉ được triển khai tại các trường trong hệ thống Đại Học Đà Nẵng, Cao đẳng công nghệ thông tin và một số trường Đại học cao đằng khác trong toàn quốc.

Hệ thống đã trợ giúp nhà trường trong công tác quản lý đào tạo, là công cụ hữu hiệu để các giảng viên quản lý lớp học phần và lớp chủ nhiệm đồng thời tạo ra cầu nối giữa nhà trường với sinh viên và phụ huynh học sinh. Sinh viên và phụ huynh có thể dễ dàng cập nhật các thông báo từ nhà trường, giảng viên, đăng ký học phần các kỳ học, tra cứu lịch thi, điểm thi, học phí...

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đại học Ngoại ngữ

Ứng dụng ngay phần mềm

Quản lý đào tạo tín chỉ

tmProx

Phần mềm Quản lý đào tạo dùng trong các trường đại học, cao đẳng theo mô hình tín chỉ.

Hệ thống có thể được tùy biến linh hoạt để ứng dụng trong quản lý đào tạo tại các trường dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và các hệ đào tạo tập trung hay không tập trung theo mô hình niên chế